ПОЛОЖЕННЯ

про Районну батьківську раду

Індустріального району міста Харкова

1. Загальні положення

1.1.Районна батьківська рада (далі – Рада) є колегіальним дорадчим органом при управлінні освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (далі – управління освіти), створеним для забезпечення взаємодії батьківської громадськості району з органами місцевого самоврядування міста зметою врахування потреб та інтересів жителів району, захисту їх прав при формуванні та реалізації міської політики в галузі освіти, а також в цілях здійснення громадського контролю за реалізацією освітніх проектів тацільових програм в системі освіти Індустріального району міста Харкова.

1.2.Рада формується на основі добровільної участі в її діяльності батьківської громадськості закладів освіти системи освіти Індустріального району.

1.3.Рада у своїй роботі керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, актами Харківської міської ради та її виконавчих органів з питань освіти, цим Положенням.

1.4.Діяльність Ради базується на принципах рівноправності, самоуправління, відкритості, гласності, на вивченні та врахуванні суспільної думки, здійснюється на громадських засадах.

1.5.Основними функціями Ради є погоджувальна, координаційна, консультативна та експертна.

1.6.Рішення Ради носять рекомендаційний характер.

2. Основні завдання Ради

2.1. Рада покликана забезпечити узгодження суспільно значимих інтересів батьківської громадськості закладів освіти та органів місцевого самоврядування для вирішення найбільш важливих питань розвитку освіти в Індустріальному районі та у місті Харкові, забезпечення безпеки і захисту прав учнів шляхом:

2.1.1. Залучення батьківської громадськості до визначення і реалізації міської політики в галузі освіти шляхом створення системи взаємодії і партнерства батьківської, педагогічної громадськості та управління освіти з питань навчання, виховання та розвитку підростаючого покоління.

2.1.2.Висунення та підтримка громадянських ініціатив, що мають загальноміське значення і спрямовані на розвиток освіти у місті Харкові, забезпечення безпеки і захисту прав дітей.

2.1.3. Сприяння забезпеченню захисту прав та інтересів дітей і батьків (осіб, які їх замінюють) в освітньому процесі, а також закладів освіти.

2.1.4. Виявлення думки батьківської громадськості про ступінь задоволеності управлінням системою освіти Індустріального району, закладами освіти; формування соціального замовлення на конкретні дії, що підвищують ефективність освітнього процесу, в тому числі щодо зміни мережі закладів освіти стосовно видів та рівнів освітніх послуг.

2.1.5. Створення громадської думки та забезпечення громадської підтримки серед батьків (осіб, які їх заміщають) управлінських рішень і дій з питань розвитку освіти в Індустріальному районі, у місті Харкові.

2.1.6. Організація і проведення міських заходів за участю батьківської громадськості.

2.1.7. Проведення громадської експертизи нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, Індустріального що стосуються освіти та освітнього процесу в районі.

2.1.8. Вироблення рекомендацій органам місцевого самоврядування Індустріального району, міста Харкова щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку освіти.

3. Склад Ради, організація і форми роботи Ради

3.1.Рада формується відповідно до цього Положення з числа батьків або законних представників дітей, що навчаються в закладах освіти Індустріального району. Представники від батьківської громадськості висуваються до Ради батьківськими радами/комітетами закладів освіти, у свою чергу сформованими за результатами голосування на загальних батьківських зборах у закладах освіти.

3.2. Чисельний склад Ради встановлюється з розрахунку 1 представник від закладу освіти. Для затвердження персонального складу членів Ради батьківською громадськістю до управління освіти направляється подання на конкретного кандидата до складу Ради з додатком – протоколом засідання загальношкільних батьківських зборів закладу освіти про висунення кандидатури.Внесення змін до складу Ради здійснюється за відповідним поданням батьківської ради/комітету закладу освіти.

3.3. Основними формами роботи Ради є засідання Ради, які проводяться відповідно до плану роботи Ради, але не рідше ніж 1 раз на чверть навчального року.

3.4. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин чисельного складу Ради.

3.5.Голова Ради обирається з членів Ради на першому засіданні простою більшістю голосів. Секретарем Ради є представник управління освіти.

3.6.Термін повноважень членів Ради закінчується через два роки з дня першого засідання Ради.

3.7. Рішення приймаються більшістю голосів від числа присутніх назасіданні членів Ради. Прийняті рішення оформляються протоколом запідписом голови та секретаря Ради. Ведення діловодства здійснюється секретарем Ради.

3.8. Регламент роботи Ради визначається самою Радою. Регламентом Ради встановлюються: порядок участі членів Ради в його діяльності; повноваження і порядок діяльності голови, секретаря та членів Ради; терміни і порядок проведення засідань Ради; порядок формування та діяльності комісій та робочих груп Ради; форми та порядок прийняття рішень Ради; інші питання організації діяльності Ради.

3.9.Місце і дата скликання засідань Ради визначаються головою ідоводяться до відома його членів не пізніше, ніж за два тижні допроведення чергового засідання. Позачергове засідання Ради може бути скликане з ініціативи голови або на прохання не менше двох третин його членів.

3.10.Діяльність Ради здійснюється на підставі щорічного плану роботи, який затверджується рішенням Ради за погодженням управління освіти.

3.11. У структурі Ради можуть утворюватися комісії та робочі групи. До складу комісій входять члени Ради. До складу робочих груп крім членів Ради можуть входити представники районних та міських громадських об’єднань та інші громадяни, залучені до роботи Ради.

3.12. Рішення про участь у роботі Ради громадських об’єднань та інших громадян, які не увійшли до її складу, приймається Радою.

3.13. До роботи Ради, за погодженням з керівництвом управління освіти, можуть бути залучені з правом дорадчого голосу працівники управління освіти, його підрозділів.

3.14. Рада визначає своїх 4 представники, які входитимуть до складу Міської батьківської Ради.

4.Права і обов’язки Ради

4.1. З метою реалізації функцій, покладених на Раду цим Положенням, Рада має право:

4.1.1.Отримувати від управління освіти, інших виконавчих органів міської ради інформацію, необхідну для організації діяльності.

4.1.2. Проводити слухання з суспільно важливих проблем в галузі освіти та виховання дітей.

4.1.3.Давати висновки про порушення законодавства в галузі освіти управлінню освіти і направляти зазначені висновки до компетентних органів або посадових осіб.

4.1.4.Проводити громадську експертизу проектів правових актів та цільових програм, що розробляються органами місцевого самоврядування Індустріального району з питань освіти, виховання та захисту прав дітей.

4.1.5.Пропонувати для заохочення за досягнення високих результатів унавчанні та вихованні учнів і вихованців кандидатури педагогічних працівників, а також окремих батьків і членів батьківських комітетів закладів освіти району.

4.1.6.Вносити пропозиції щодо кадрового складу закладів освіти Індустріального району.

4.1.7. Співпрацювати з благодійними фондами відповідно до законодавства України.

4.2. Члени Ради вправі вільно висловлювати свою думку з будь-якого питання діяльності Ради, комісій і робочих груп Ради.

4.3.Рада зобов’язана своєчасно інформувати батьківську громадськість про прийняті Радою рішення і проведені заходи через батьківські ради/комітети закладів освіти та шляхом оприлюднення рішень на офіційному сайті управління освіти тощо.

4.4. Члени Ради зобов’язані брати особисту участь у роботі засідань Ради, комісій і робочих груп відповідно до регламенту Ради.

5. Громадська експертиза

5.1. Рада проводить експертизу проектів правових актів та цільових програм, що розробляються органами місцевого самоврядування Індустріального району, які стосуються питань:

5.1.1. Визначення принципів міської політики в галузі освіти.

5.1.2. Забезпечення прав громадян України на отримання освіти.

5.1.3. Забезпечення якості отримання освіти учнями та вихованцями закладів освіти системи освіти Індустріального району.

5.1.4. Забезпечення безпеки та здоров’я учнів та вихованців закладів освіти системи освіти Індустріального району.

5.2 . Проведення експертизи правових актів призначається за рішенням Ради, а також за клопотанням органів місцевого самоврядування. Для проведення експертизи Рада створює робочу групу, яка має право:

5.2.1. Залучати експертів.

5.2.2.Рекомендувати Раді направити до органів місцевого самоврядування запит про надання документів і матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

5.3.Висновки, ухвалені за результатами громадської експертизи, направляються до управління освіти.

6. Заключні положення

6.1.Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює управління освіти.

6.2.Документи і матеріали по роботі Ради зберігаються в управлінні освіти не менше трьох років.

6.3.Ліквідація Ради може здійснюватися за рішенням загальних зборів батьківського активу закладів освіти району (батьківських рад/комітетів закладів освіти), який скликається за рішенням Ради, або ініціативи батьківських рад/комітетів закладів освіти, управління освіти.

6.4.У всіх випадках, не передбачених цим Положенням, Рада керується законодавством України та рішеннями органів управління освітою.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Кiлькiсть переглядiв: 62