ПОЛОЖЕННЯ

про батьківську раду

комунального закладу "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області"

1. Загальні положення

1.1. Батьківська рада закладу є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у КЗ "ХСШ № 15"

1.2. У своїй діяльності батьківська рада закладу керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» (редакція від 28.09.2017), Ст.39 Закону України «Про загальну середню освіту» (редакція від 28.09.2017), Статутом КЗ "ХСШ" № 15, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами з прав дитини.

1.3. Батьківська рада створюється за рішенням загальношкільних батьківських зборах закладу і діє у період між загальними зборами.

1.4. До складу батьківської ради обираються представники батьківських комітетів класів.

1.5. Органом самоврядування батьків одного класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє батьківська рада класу, яка формується з батьків (осіб, які їх замінюють) учнів одного класу (групи).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності батьківської ради

2.1. Метою діяльності батьківської ради закладу є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти, у відповідних державних органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації освітянських завдань.

2.2. Основними завданнями батьківської ради закладу освіти є сприяння створенню умов для:

– формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції;

– становлення учнівського самоврядування;

– виховання в учнів шанобливого ставлення до державних символів, символіки закладу освіти;

– формування загальнолюдської культури і моралі;

– захисту і збереження життя і здоров’я дітей;

– здобуття учнями освіти;

– запобігання бездоглядності дітей у вільний від уроків час;

– всебічного зміцнення зв’язків між родинами та закладом освіти з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей;

– залучення батьківської громадськості до профорієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

– організація роботи з розповсюдження правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

– вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти та його благоустрою;– всебічне сприяння підвищенню авторитету вчителя.

2.3. Основними принципами діяльності батьківської ради закладу освіти є:

– законність;

– гласність;

– колегіальність;

– толерантність;

– виборність;

– організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

– підзвітність і відповідальність перед загальношкільними батьківськими зборами.

3. Організація роботи батьківської ради

3.1. Батьківська рада закладу освіти формується з представників батьківських рад класів.

3.2. Кількісний та якісний склад батьківської ради визначається рішенням загальношкільних батьківських зборів.

3.3. Із складу батьківської ради обираються голова, секретар, голова з обліку фонду благодійної допомоги закладу та члени фінансової комісії.

3.4. Батьківська рада складає план роботи на навчальний рік, керуючись завданнями, що стоять перед закладом освіти, відповідно до плану роботи закладу, який включає усі напрямки організації освітнього процесу та погоджує його з директором закладу (батьківські ради класів – з класним керівником).

3.5. Батьківська рада приймає свої рішення більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів комітету.

3.6. Загальношкільна батьківська рада скликає збори батьків не рідше 2 разів на рік (класні батьківські збори проводяться не рідше 4 разів на рік).

3.7. Кількість делегатів на збори від кожного класу встановлюється батьківською радою школи.

3.8. Батьківська рада закладу звітує про свою роботу перед загальношкільними зборами батьків (батьківські ради класів – перед зборами батьків учнів класу та батьківськими радами) один раз в рік – в день виборів нового складу комітетів.

3.9. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету і передаються за актом новому складу комітетів.

4. Права та обов’язки батьківської ради

4.1. Батьківська рада має право:

– брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які опинилися в складних умовах проживання;

– встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі освіти;

– звертатися до директора, класного керівника, педагогічної ради та ради загальноосвітнього закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу освіти та з окремих питань, що турбують батьків;

– за необхідності заслуховувати звіти батьківських рад і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;– скликати позачергові батьківські збори (конференції);

– створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства;

– контролювати надходження і розподіл грошей;

– брати участь у вирішенні питань, передбачених статутом цих фондів;– надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо);

– сприяти покращенню якісного харчування учнів;– сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу освіти;– сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності закладу освіти ;– бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.2. Батьківська рада зобов’язана:– виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету;– вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються актом новообраній раді;– надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора

Закладу освіти або відповідального органа управління освітою;– залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;– організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі освіти з метою збереження життя і здоров’я учнів;– у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями)

4.3. Голова комітету закладу освіти є членом ради закладу освіти.

4.4. Голова комітету закладу освіти має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

Положення про батьківську раду розробили:

заступник директора з навчально-виховної роботи Ю. О. Шамаріна

голова ради школи І. М. Лугова

Кiлькiсть переглядiв: 1
Кiлькiсть переглядiв: 76