1. СТАТУТ КЗ "ХСШ № 15"

2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЗ "ХСШ № 15"

3. КАДРОВИЙ СКЛАД КЗ "ХСШ № 15"

4. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КЗ "ХСШ № 15"

5. ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

6. ШКІЛЬНА МЕРЕЖА КЗ "ХСШ № 15"

7. МОВА ОСВІТНЬГО ПРОЦЕСУ КЗ "ХСШ № 15"

8. НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД У КЗ "ХСШ № 15"

9. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЗ "ХСШ № 15"

10. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

11. РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КЗ "ХСШ № 15"

12. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КЗ "ХСШ № 15"

13. УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

14. ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ, ЇХ ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ


Тема над якою працює школа:

"Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального освітнього середовища"


Актуальні напрями роботи на 2017/2018 навчальний рік:

- задоволення потреб мешканців району в достатній кількості місць у навчальному закладі;

- навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення профільного навчання, досягнення його практичної спрямованості та результативності;

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу на основі проведення і аналізу моніторингових досліджень;

- впровадження інноваційних навчально-виховних технологій у практичну діяльність навчального закладу;

- підвищення рівня рейтингу діяльності навчального закладу;

- систематичне впровадження педагогіки толерантності, формування гуманних відносин між учителями, учнями та батьками;

- виконання натуральних та фізіологічних норм харчування дітей, постачання навчального закладу водою гарантованої якості;

- неналежний рівень реагування на шкідливий вплив неблагополучних сімей на дітей, недостатній вплив на батьків, які ухиляються від виконання своїх обов’язків;

- забезпечення та впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес;

- забезпечення навчального закладу сучасною комп’ютерною технікою, меблями, технологічним та спортивним обладнанням, навчально-методичними посібниками;

- дотримання норм охорони праці, охорони життя та безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу навчальних закладів та управління освіти.

Заходи
щодо подальшого вдосконалення і підвищення ефективності
освітнього процесу в навчальному закладі:

· в управлінні:

- реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, інноваційної діяльності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

- розвиток існуючої системи повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, підтримка її ефективного функціонування;

- створення умов для охоплення суспільною дошкільною освітою не менше 97% дітей п’ятирічного віку;

- забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток;

- удосконалення управління навчальним закладом на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

- зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу, долучивши до цього процесу підприємства, організації, громадськість, спонсорів, батьків тощо;

- проведення корекційної діяльності у міжатестаційний період.

· у методичній роботі:

- забезпечення функціонування системи профільного навчання в навчальному закладі;

- забезпечення психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання;

- забезпечення виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

- створення умов для вільного вивчення державної, рідної та іноземної мов;

- використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;

- впровадження сучасних освітніх технологій, створення умов для реалізації освітніх запитів кожного учня;

- удосконалення роботи щодо надання якісної освіти на підставі компетентнісного підходу до запровадження особистісно-зорієнтованих технологій навчання й виховання учнів;

- забезпечення підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку;

- спрямування методичної роботи на встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів;

- здійснення моніторингу діяльності навчального закладу за різними напрямами їх функціонування;

- підвищення професійної компетентності педагогів;

· у навчанні:

- підвищення якості дошкільної освіти через модернізацію її змісту та вдосконалення професійної компетентності педагогів навчального закладу;

- створення належних умов щодо виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, створення сприятливих умов навчання учнів початкових класів, (особлива увага - організації навчально-виховного процесу учнів 1-х класів);

· у вихованні:

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей вразливих категорій, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин;

- забезпечення подальшої взаємодії з батьками, розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, життєдіяльності навчальних закладів тощо;

- прищеплення школярам культури поведінки і потреби у здоровому способі життя;

· в інформатизації:

- формування інформаційної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

- використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності, впровадження певних нововведень у навчальний виховний процес;

- забезпечення ефективного функціонування програмного комплексу «ІСУО», що підтримує єдину систему збору, обробки і зберігання інформації навчального закладу.

· у створенні здоров’язберігаючого середовища:

- розвиток у дітей і підлітків життєвої компетентності, свідомого ставлення до себе самого, сприяння фізичному зростанню;

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

- запровадження технологій навчання та виховання дітей, які б забезпечували збереження їхнього фізичного та психічного здоров’я, розвантаження;

- забезпечення повноцінного відпочинку та ефективного оздоровлення дітей, створення належних умов для освітньої культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час шкільних канікул;

- продовження роботи щодо збільшення охоплення гарячим харчуванням учнів 5–11 класів.

Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік

1. Створення здоров’язберігаючого середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу.

2. Підвищення рівня якості освіти шляхом впровадження інноваційних технологій в управлінську, навчальну та виховну діяльність навчального закладу.

3. Розробка і впровадження районної шкільної програми моніторингових досліджень результативності діяльності навчального закладу.

4. Підвищення результативності участі учнів навчального закладу у ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад та в ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.

5. Створення умов для розвитку дистанційної освіти.

6. Вдосконалення матеріально-технічної бази навчального закладу відповідно до сучасних вимог.

7. Працювати над переорієнтацією навчального процесу на результат навчання, тобто на формування ключових компетентностей;

8. Створювати умови для формування в учнів здорового способу життя, дбайливого ставлення до свого здоров’я як головної життєвої цінності; залучення уваги батьків до проблеми збереження та зміцнення здоров'я дітей;

9. Працювати над підвищенням інтересу учнів до занять на уроках фізичної культури; створення умов для пропаганди здорового способу життя; профілактики правопорушення; залучення батьків до участі в організації оздоровчих заходів;

10. Продовжувати міжвідомчу взаємодію щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей та учнів;

11. Інтегрувати у зміст освіти початкової, середньої і старшої школи питання підготовки учнів до сімейного життя;

12. Посилити та урізноманітнити форми і методи національно-патріотичного виховання учнів, активно залучаючи до цього органи учнівського самоврядування та громадські організації:

13. Ззабезпечити психологічний і соціальний супровід дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також їх батьків;

14. Поновити у шкільних музеях експозиції про учасників АТО. які навчалися, працювали у навчальному закладі;

Кiлькiсть переглядiв: 395