Відповідно до ст. 30 Закону України "Про освіту"

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах відкритий доступ до такої інформації та документів:

1. СТАТУТ КЗ "ХСШ № 15"

2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЗ "ХСШ № 15"

3. КАДРОВИЙ СКЛАД КЗ "ХСШ № 15"

4. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КЗ "ХСШ № 15"

5. ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

6. ШКІЛЬНА МЕРЕЖА КЗ "ХСШ № 15"

7. МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КЗ "ХСШ № 15"

8. НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД У КЗ "ХСШ № 15"

9. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЗ "ХСШ № 15"

10. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

11. РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КЗ "ХСШ № 15"

12. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КЗ "ХСШ № 15"

13. УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

14. ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ, ЇХ ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ


Тема над якою працює заклад освіти:

"Створення сприятливих умов для формування компетентностей учнів, спрямованих на самореалізацію особистості в умовах Нової української школи"


Актуальні напрями роботи на 2018/2019 навчальний рік:

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, роботу педагогічного колективу школи у 2018/2019 навчальному році спрямувати на:

- виконання державних законів та нормативних документів;

- реалізацію навчального плану і навчальних програм з усіх предметів;

- виконання пріоритетних напрямків розвитку школи та на вирішення питань, а саме методичної теми:"Створення сприятливих умов для формування компетентностей учнів, спрямованих на самореалізацію особистості в умовах Нової української школи";

- створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави: забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.

- підвищення рівня рейтингу діяльності закладу освіти;

- задоволення потреб мешканців району в достатній кількості місць у закладі освіти;

-створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;

-забезпечення необхідних умов щодощодо реалізації Концепції Нової Української школи;впровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

- навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення профільного навчання, досягнення його практичної спрямованості та результативності;

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення освітнього процесу на основі проведення і аналізу моніторингових досліджень;

- впровадження інноваційних освітніх технологій у практичну діяльність закладу освіти;

- безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня.

- підвищення якості освітніх послуг школи та забезпечення їх відповідності національним, європейським і міжнародним стандартам і вимогам.

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.

- збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців; виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях.

- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

- виховання школяра як людини моральної, відповідальної, з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

- систематичне впровадження педагогіки толерантності, формування гуманних відносин між учителями, учнями та батьками;

- виконання натуральних та фізіологічних норм харчування дітей, постачання закладу освіти водою гарантованої якості;

- неналежний рівень реагування на шкідливий вплив неблагополучних сімей на дітей, недостатній вплив на батьків, які ухиляються від виконання своїх обов’язків;

- забезпечення закладу освіти сучасною комп’ютерною технікою, меблями, технологічним та спортивним обладнанням, навчально-методичними посібниками;

- дотримання норм охорони праці, охорони життя та безпеки життєдіяльності всіх учасників освітнього процесу закладів освіти та управління освіти;

- забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу.

Заходи
щодо подальшого вдосконалення і підвищення ефективності
освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти:

· в управлінні:

- реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, інноваційної діяльності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

- розвиток існуючої системи повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, підтримка її ефективного функціонування;

- створення умов для охоплення суспільною дошкільною освітою не менше 97% дітей п’ятирічного віку;

- забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток;

- удосконалення управління закладом освіти на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти, долучивши до цього процесу підприємства, організації, громадськість, спонсорів, батьків тощо;

- проведення корекційної діяльності у міжатестаційний період.

· у методичній роботі:

- забезпечення функціонування системи профільного навчання у закладі освіти;

- забезпечення психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання;

- забезпечення виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

- створення умов для вільного вивчення державної, рідної та іноземної мов;

- використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;

- впровадження сучасних освітніх технологій, створення умов для реалізації освітніх запитів кожного учня;

- удосконалення роботи щодо надання якісної освіти на підставі компетентнісного підходу до запровадження особистісно-зорієнтованих технологій навчання й виховання учнів;

- забезпечення підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку;

- спрямування методичної роботи на встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів;

- здійснення моніторингу діяльності закладу освіти за різними напрямами їх функціонування;

- підвищення професійної компетентності педагогів;

· у навчанні:

- підвищення якості дошкільної освіти через модернізацію її змісту та вдосконалення професійної компетентності педагогів закладу освіти;

- створення належних умов щодо виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, створення сприятливих умов навчання учнів початкових класів, (особлива увага - організації освітнього процесу учнів 1-х класів);

· у вихованні:

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей вразливих категорій, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин;

- забезпечення подальшої взаємодії з батьками, розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, життєдіяльності закладів освіти тощо;

- прищеплення школярам культури поведінки і потреби у здоровому способі життя;

· в інформатизації:

- формування інформаційної культури всіх учасників освітнього процесу;

- використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності, впровадження певних нововведень у освітній виховний процес;

- забезпечення ефективного функціонування програмного комплексу «ІСУО», що підтримує єдину систему збору, обробки і зберігання інформації закладу освіти.

· у створенні здоров’язберігаючого середовища:

- розвиток у дітей і підлітків життєвої компетентності, свідомого ставлення до себе самого, сприяння фізичному зростанню;

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

- запровадження технологій навчання та виховання дітей, які б забезпечували збереження їхнього фізичного та психічного здоров’я, розвантаження;

- забезпечення повноцінного відпочинку та ефективного оздоровлення дітей, створення належних умов для освітньої культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час шкільних канікул;

- продовження роботи щодо збільшення охоплення гарячим харчуванням учнів 5–11 класів.

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік

- реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку, виховання й навчання учнів через оновлення змісту освіти й упровадження нових освітніх технологій, зокрема інформаційних і телекомунікаційних, на всіх ступенях навчання;

- забезпечення необхідних умов щодо реалізації впровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

- забезпечення необхідних умов щодо реалізації Концепції Нової Української школи;

- активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій;

- продовження роботи щодо впровадження профільного навчання в старшій школі з метою поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання та мобільності в умовах сучасного суспільства;

- розробка системи допрофільної підготовки з урахуванням психолого-педагогічного діагностування школярів, налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи;

- продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану;

- продовження роботи щодо підвищення якості впровадження в освітній процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, узагальнення власного педагогічного досвіду;

- спрямувати всю методичну й дослідно – експериментальну роботу школи на успішну реалізацію елементів дистанційного навчання школярів;

- створення необхідних передумов з метою інтегрованості української культури в європейський простір, а саме: формування у дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей, цінностей культури, мистецтв, здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру, як невід’ємну складову загальнолюдського;

- спрямування освітнього процесу на найвищі морально-духовні та потенційні можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей;

- забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді;

- посилення профорієнтаційної роботи з неповнолітніми, забезпечення постійного контролю за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень із залученням органів внутрішніх справ, служби у справах дітей, громадськості;

- суворе дотримання вимог Закону України «Про охорону дитинства», міських і районних програм, які направлені на поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, соціального та матеріального забезпечення та захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- створення необхідних умов для роботи методичних комісій, координації їхньої роботи, організація безпосереднього управління роботою керівників ШМО та активізація їх діяльністі щодо надання методичної допомоги вчителям;

- активізація індивідуальної роботи з обдарованими та талановитими дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо якісної підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня;

- спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин;

- використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;

- зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу при залученні організацій, громадськості, спонсорів, батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 1677